Algemene voorwaarden

 

Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst en dienstverlening. De praktijk behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen.

 

Dienstverlening

De praktijk biedt therapeutische sessies ter ondersteuning van het emotioneel welbevinden aan.

 

Tarieven

De gehanteerde tarieven zijn transparant, overeenkomstig de website. Psychotherapie wordt enkel verstrekt aan particulieren en is vrijgesteld van BTW volgens art.44.

Eén sessie kost €75.

Indien een sessie korter duurt, zonder overmacht van de therapeut dient het volledige bedrag betaald te worden.

Indien uw situatie binnen de voorwaarden van de conventie van de psychologen valt, kunnen de sessies gedeeltelijk vergoed worden door het RIZIV. Dit wordt tijdens de gesprekken bekijken. 


 

Betaling:

De betaling kan cash, via Payconiq of overschrijving. De betaling dient ten laatste 30 dagen na het einde van de sessie te gebeuren.


 

Annulaties:

Alle gemaakte afspraken dienen ten laatste 48 uur op voorhand geannuleerd te worden, anders wordt de geplande sessie volledig aangerekend. In het geval van ziekte kan de afspraak online doorgaan of verplaatst worden naar een ander moment. 


 

Contactmomenten:

Een therapeutische sessie kan plaatsvinden in de praktijk Studio Menoia of online. Hiervoor dient geen bijkomende software geïnstalleerd worden, de therapeut bezorgt u digitaal een link naar Google Meet of Whereby. 


 

Eenzijdige beëindiging traject

Eenzijdige beëindiging van een traject kan kosteloos mits de regels omtrent correct annuleren (zie punt 5 van de algemene voorwaarden) worden gerespecteerd.

Mits de therapeut na een professionele inschatting van mening is, dat de situatie verontrustend is, zal de huisarts hiervan op de hoogte worden gebracht. Dit zal altijd worden medegedeeld aan de cliënt.

 

Aansprakelijkheid

Deelname is op vrijwillige basis en eigen verantwoordelijkheid. Onverminderd de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de praktijk en therapeut, blijft de cliënt zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor eigen beslissingen, acties of gevolgen daarvan.

De praktijk en therapeut neemt in het kader van haar competenties persoonlijk verantwoordelijkheid op voor de keuze, de toepassing en de gevolgen van de methodes en technieken die zij toepast en voor de professionele adviezen die zij geeft. De dienstverlening betreft een middelenverbintenis, geen resultaatsverbintenis.

De praktijk en therapeut is verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid onder de polis (para)medische beroepen. De cliënt vindt deze verzekering voldoende en aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij/zij lijdt ten gevolge van een beroepsfout van de praktijk en therapeut wordt beperkt tot het bedrag waarvoor zij is verzekerd.

 

Beroepsgeheim, deontologie en erkenning

Alle dienstverlening van de praktijk wordt verzorgd door Iris Stouten, erkend klinisch psychologe met erkenningsnummer bij de Psychologencommissie 922115787, met visumnummer 261411 en met RIZIV-nummer 7-03834-95-000 .

Iris Stouten is gebonden aan het beroepsgeheim en aan de deontologische code van psychologen (www.compsy.be). De dienstverlening psychotherapie valt onder de wet op de gezondheidszorgberoepen en is onderhevig aan de wet op de patiëntenrechten.

 

Klachtenprocedure

Bij voorkeur worden klachten over geleverde diensten rechtstreeks en binnen de 10 werkdagen gericht aan de praktijk. Overeenkomsten van de praktijk worden beheerst door het Belgisch recht. Bij eventuele geschillen die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt bevoegd. Bij klachten inzake verwerking persoonsgegevens kan de cliënt terecht op www.privacycommissie.be I voor vragen en klachten m.b.t. titel en deontologie bij de Psychologencommissie www.compsy.be I info@compsy.be 

Contact
×
×
×

Sitemap